فیزیک سوم دبیرستان

امتحان نهایی فیزیک سوم ریاضی (۹۰ تا ۹۶)

دانلود سوالات امتحان نهایی درس فیزیک سوم دبیرستان برای رشته ریاضی و فیزیک (به همراه پاسخ ) سال های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ برای دانلود سوالات به همراه پاسخ تشریحی امتحان نهایی فیزیک سوم ریاضی بر روی لینک های زیر کلیک کنید : دانلود امتحان فیزیک سوم ریاضی – خرداد ۹۰ ...

ادامه مطلب

نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک

نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک فیزیک سوم دبیرستان و پایه دهم برای رشته ریاضی و فیزیک دانش آموزان عزیز دقت داشته باشید که ابتدا مطالب آموزشی سایت و کتاب درسی خود را با دقت مطالعه کنید . سپس به سوالات این امتحان پاسخ دهید تا اینگونه خود را محک بزنید و از دانسته های خود مطمئن شوید .شما می توانید مباحثی ...

ادامه مطلب

یخچال ها

یخچال ها : دستگاهی که گرما را از منبع سرد می گیرد و با انجام کار ، آن را به منبع گرم می دهد . طرح واره یخچال : که رابطه زیر بین آنها برقرار است : ضریب عملکرد یخچال ها با رابطه زیر بدست می آید : قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال : گرما به طور خود به ...

ادامه مطلب

نمونه سوال امتحانی فیزیک ۳ – الکتریسیته ساکن

نمونه سوال امتحانی فیزیک ۳ – الکتریسیته ساکن ( فقط الکتروستاتیک- بدون مباحث خازن) برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی دانش آموزان عزیز دقت داشته باشید که ابتدا مطالب آموزشی سایت و کتاب درسی خود را با دقت مطالعه کنید . سپس به سوالات این امتحان پاسخ دهید تا اینگونه خود را محک بزنید و از دانسته ...

ادامه مطلب

ماشین های گرمایی

ماشین های گرمایی : با فرض آرمانی بودن همه فرآیندها در ماشین های گرمایی ، مقداری گرما از منبع گرم گرفته می شود و مقداری از آن را به کار تبدیل می کند و باقی آن را به منبع سرد می دهد . طرح واره ماشین های گرمایی : که رابطه زیر برقرار است : بازده ماشین های گرمایی از ...

ادامه مطلب

انرژی پتانسیل الکتریکی

انرژی پتانسیل الکتریکی : کاری که انجام میدهیم تا دو بار همنام را با سرعت ثابت به هم نزدیک کنیم ، یا دو بار ناهمنام را با سرعت ثابت از هم دور کنیم . تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی یک ذره باردار در میدان الکتریکی E در یک جابجایی مشخص برابر منفی کار انجام شده توسط نیروی الکتریکی در همان جابجایی ...

ادامه مطلب

فرآیندهای خاص ۲

فرآیندهای خاص ۲: نکته : مساحت سطح زیر نمودار P-V نشان دهنده کار انجام شده است . اگر افزایش حجم داشته باشیم علامت کار منفی و اگر کاهش حجم داشته باشیم ، علامت کار مثبت است . نکته : همواره برای یک گاز کامل روابط زیر برقرار است : فرآیند هم دما : یکی دیگر از فرآیندهای خاص ، فرآیند ...

ادامه مطلب

فرآیند های خاص ۱ (هم حجم،هم فشار)

فرآیند های خاص : هم حجم ، هم فشار ، هم دما، بی دررو فرآیند هم حجم : در این فرآیند حجم گاز ثابت می ماند و با افزایش فشار ، افزایش دما خواهیم داشت . کار در فرآیند هم حجم صفر است . گرما در فرآیند هم حجم از رابطه های زیر بدست می آید : تغییر انرژی درونی ...

ادامه مطلب

قانون اول ترمودینامیک و انرژی درونی

قانون اول ترمودینامیک و انرژی : انرژی درونی : انرژی درونی ماده برابر است با مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل ذرات تشکیل دهنده ی آن ماده نکته : برای گاز کامل انرژی درونی فقط تابع دمای مطلق گاز است . قانون اول ترمودینامیک : که در این رابطه Q مقدار گرمای مبادله شده بین دستگاه و محیط است و ...

ادامه مطلب

نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی

نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی از رابطه زیر بدست می آید : و برای تعیین جهت این نیرو باید به نکته زیر توجه کنیم : نکته : اگر بار الکتریکی مثبت باشد ، F و E هم جهتند و اگر بار الکتریکی منفی باشد ، F و E خلاف جهت هم اند . میدان الکتریکی یکنواخت : ...

ادامه مطلب