الکتریسیته ساکن

تمرین های به هم بستن خازن ها

تمرین های به هم بستن خازن ها : قبل از حل تمرین های این مبحث درسنامه به هم بستن خازن ها را مطالعه کنید. تمرین ۱: در مدار شکل زیر اگر بار خازن C1 برابر ۱۸۰ میکروکولن باشد ، الف) اختلاف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است ؟ ب) انرژی ذخیره شده در مجموعه خازن ها چند میکروژول است ...

ادامه مطلب

به هم بستن خازن ها در مدار های الکتریکی

به هم بستن خازن ها در مدار های الکتریکی: به نقاطی از مدار که دو یا چند سیم در آن نقطه به هم متصل می شوند ، گره می گوییم . و گره ها نقش بسیار مهمی در تشخیص موازی یا متوالی بودن مدار دارند . گره هایی که با سیم رابط به یکدیگر وصل شده اند هم نام هستند ...

ادامه مطلب

ظرفیت خازن

خازن : وسیله الکتریکی است که می تواند بار الکتریکی و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند . خازن تخت یا مسطح : از دو صفحه ی رسانای تخت تشکیل شده است که در فاصله مشخصی از هم قرار گرفته اند و فضای بین آنها با یک عایق (دی الکتریک) پر شده است . نمودارهای پر شدن خازن : ...

ادامه مطلب

بردارهای یکه

بردار یکه در راستای هر محور ، برداری است به طول واحد و در جهت همان محور . بردار A را می توان به صورت زیر بر حسب بردارهای یکه نوشت : و برای بدست آوردن مولفه های بردار A همانند تصویر زیر عمل می کنیم . و مولفه های x و Y را به صورت زیر بدست می آوریم ...

ادامه مطلب

نمونه سوال امتحانی فیزیک ۳ – الکتریسیته ساکن

نمونه سوال امتحانی فیزیک ۳ – الکتریسیته ساکن ( فقط الکتروستاتیک- بدون مباحث خازن) برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی دانش آموزان عزیز دقت داشته باشید که ابتدا مطالب آموزشی سایت و کتاب درسی خود را با دقت مطالعه کنید . سپس به سوالات این امتحان پاسخ دهید تا اینگونه خود را محک بزنید و از دانسته ...

ادامه مطلب

انرژی پتانسیل الکتریکی

انرژی پتانسیل الکتریکی : کاری که انجام میدهیم تا دو بار همنام را با سرعت ثابت به هم نزدیک کنیم ، یا دو بار ناهمنام را با سرعت ثابت از هم دور کنیم . تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی یک ذره باردار در میدان الکتریکی E در یک جابجایی مشخص برابر منفی کار انجام شده توسط نیروی الکتریکی در همان جابجایی ...

ادامه مطلب

نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی

نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی از رابطه زیر بدست می آید : و برای تعیین جهت این نیرو باید به نکته زیر توجه کنیم : نکته : اگر بار الکتریکی مثبت باشد ، F و E هم جهتند و اگر بار الکتریکی منفی باشد ، F و E خلاف جهت هم اند . میدان الکتریکی یکنواخت : ...

ادامه مطلب

میدان الکتریکی

میدان الکتریکی : نیروی وارد بر یکای بار الکتریکی مثبت را در هر نقطه ، میدان الکتریکی در آن نقطه گویند. برای بدست آوردن میدان الکتریکی در یک نقطه ، ابتدا بار آزمون ( بار مثبت) را در آن نقطه قرار می دهیم ، سپس از رابطه ی زیر استفاده می کنیم : با استفاده از قانون کولن می توان ...

ادامه مطلب

قانون کولن

قانون کولن : بزرگی نیروی الکتریکی ربایشی یا رانشی بین دو ذره با بارهای q1 و q2 که در فاصله ی r از یکدیگر قرار دارند ، با حاصل ضرب اندازه ی بار دو ذره نسبت مستقیم و با مجذور فاصله ی دو ذره از هم ، نسبت وارون دارد . مثال : بارهای الکتریکی نقطه ای q1=-4 nc و ...

ادامه مطلب