فیزیکفا http://physicfa.ir آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور Sun, 12 Aug 2018 13:26:47 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 http://physicfa.ir/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-150x150.png فیزیکفا http://physicfa.ir 32 32 تندی متوسط و سرعت متوسط http://physicfa.ir/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/ http://physicfa.ir/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/#respond Sat, 28 Jul 2018 10:58:05 +0000 http://physicfa.ir/?p=12999 تندی متوسط و سرعت متوسط : در جزوه قبلی سایت در مورد کمیت های مسافت و جابه جایی و تفاوت آن ها توضیح دادیم. اگر دو متحرک داشته باشیم که مسافت یکسانی را در مدت زمان های متفاوتی طی کنند، به این معناست که تندی متحرکی که مسافت مورد نظر را در مدت زمان کمتری …

نوشته تندی متوسط و سرعت متوسط اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
تندی متوسط و سرعت متوسط :

ph12 s1 harkat velocity 00 تندی متوسط و سرعت متوسط

در جزوه قبلی سایت در مورد کمیت های مسافت و جابه جایی و تفاوت آن ها توضیح دادیم. اگر دو متحرک داشته باشیم که مسافت یکسانی را در مدت زمان های متفاوتی طی کنند، به این معناست که تندی متحرکی که مسافت مورد نظر را در مدت زمان کمتری طی کرده است ، بیشتر است. در فیزیک در این رابطه دو کمیت تندی متوسط و سرعت متوسط  داریم که به ما کمک می کند.

اگر متحرکی مسافت d را که جابه جایی آن برابر Δr است را در مدت Δt طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط  آن از روابط زیر بدست می آید :

ph12 s1 harkat velocity 01 تندی متوسط و سرعت متوسط

شاخص پایین av از کلمه average  به معنای متوسط است. تندی را با علامت s مخفف Speed و سرعت را با علامت v مخفف Velocity نشان می دهیم.  تندی متوسط کمیتی نرده ای است و سرعت متوسط کمیتی برداری است. ویکای هر دوی آنها متربرثانیه است.

سرعت متوسط در حرکت بر روی  خط راست:  فرض می کنیم حرکت ما در راستای x باشد و از اینرو از نوشتن بردارهای یکه در راستای x یعنی (i) و همچنین از گذاشتن علامت بردار روی سرعت هم پرهیز می کنیم.  پس می توان از رابطه ی زیر برای محاسبه سرعت متوسط در حرکت بر روی خط راست استفاده کرد:

ph12 s1 harkat velocity 02 تندی متوسط و سرعت متوسط

نکته : اگر سرعت مثبت بدست آمد یعنی جهت حرکت در جهت مثبت محور x و در صورتی که منفی باشد، حرکت در خلاف جهت محور مثبت x است.

نکته : سرعت متوسط کمیتی برداری است که با بردار جابه جایی هم جهت است .

سرعت متوسط روی نمودار مکان – زمان: سرعت متوسط بین دو نقطه از نمودار مکان – زمان برابر شیب خطی است که آن دو نقطه را به یکدیگر وصل می کند.

ph12 s1 harkat velocity 03 تندی متوسط و سرعت متوسط

مثال ۱: متحرکی در یک مسیر دایره ای به شعاع ۱۰ متر حرکت می کند . تندی متوسط و سرعت متوسط  این متحرک را در صورتی بدست آورید که متحرک یک چهارم دایره را در مدت زمان ۵ ثانیه طی کند.

حل مثال ۱: از مثال ۲ مبحث مسافت و جابه جایی داریم:

ph12 s1 harkat velocity 04 تندی متوسط و سرعت متوسطمثال ۲: با توجه به نمودار مکان – زمان زیر که مربوط به خودرویی است که روی خط راست حرکت می کند. به سوالات پاسخ دهید:

ph12 s1 harkat velocity 05 تندی متوسط و سرعت متوسط

الف) سرعت متوسط خودرو را در هر یک از بازه های زمانی ۰ تا ۲ ثانیه و ۰ تا ۴ ثانیه و ۲ تا ۴ ثانیه و ۲ تا ۵ ثانیه و ۴ تا ۵ ثانیه حساب کنید.

ب) تندی متوسط و سرعت متوسط خودرو را در بازه زمانی ۱ تا ۳ ثانیه و ۰ تا ۵ ثانیه حساب کنید.

حل مثال ۲ : الف)

ph12 s1 harkat velocity 06 تندی متوسط و سرعت متوسطب)

ph12 s1 harkat velocity 07 تندی متوسط و سرعت متوسط

از این مثال می توان نتیجه گرفت که اگر سرعت متوسط منفی باشد، جابه جایی در آن بازه زمانی در خلاف جهت محور x است.

مثال ۳ : نمودار مکان- زمان موتورسواری که در جهت محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. تندی متوسط و سرعت متوسط موتورسوار را در بازه های زمانی ۰ تا ۳ و ۳ تا ۵ حساب کنید.

ph12 s1 harkat velocity 08 تندی متوسط و سرعت متوسطحل مثال ۳:

ph12 s1 harkat velocity 09 تندی متوسط و سرعت متوسط

از این مثال ۲ نتیجه می گیریم:

 ۱-اگر نمودار مکان- زمان حرکت در یک بعد،  خط راست باشد، در همه بازه های زمانی سرعت متوسط یکسان است که می توان گفت سرعت متحرک ثابت است.

 ۲- اگر در حرکت بر روی خط راست، تغییر جهت نداشته باشیم، تندی متوسط و سرعت متوسط برابرند.

این دو نتیجه بسیار مهم هستند از اینرو آن ها را بخاطر بسپارید.

اگر متحرکی جابه جایی های متوالی  و هم جهت را با سرعت های ثابت مختلف یعنی در بازه های زمانی مختلف طی کند در صورتی که بتوان از زمان تغییر سرعت چشم پوشی کرد، سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه زیر بدست می آید:

ph12 s1 harkat velocity 10 تندی متوسط و سرعت متوسط

مثال ۴:  متحرکی سه جابه جایی هم اندازه و هم جهت و پی در پی را با سرعت های ثابت ۲۰ و ۳۰ و ۱۰ متر بر ثانیه طی کرده است . سرعت متوسط متحرک را در کل مسیر بیابید . ( از زمان تغییر سرعت ها چشم پوشی کنید)

حل مثال ۴:  چون جابه جایی ها هم اندازه هستند هر یک از آن ها را  x می نامیم.

ph12 s1 harkat velocity 11 تندی متوسط و سرعت متوسط

با توجه به مطالب بالا، تمرین های زیر را حل کنید:

تمرین ۱: متحرکی که روی خط راست در حرکت است ، در مدت ۲t ثانیه با سرعت ثابت ۵ متر بر ثانیه و در مدت ۳t ثانیه با سرعت ثابت ۱۵ متر بر ثانیه حرکت می کند . سرعت متوسط متحرک را در کل زمان حرکت بدست آورید. زمان تغییر سرعت بسیار سریع است.

تمرین ۲: متحرکی مسافت x را با سرعت v و مسافت ۳x را با سرعت  ۳v و مسافت ۴x  را با سرعت ۴v  در یک جهت طی می‌کند، سرعت متوسط چند v است؟

تمرین ۳: نمودار مکان – زمان  متحرکی، مطابق شکل است. سرعت متوسط در کدام بازه زمانی ۰ تا t1 و t1 تا t2 و t2 تا t3  بیشتر است؟

ph12 s1 harkat velocity 12 تندی متوسط و سرعت متوسطتمرین ۴: نمودار زیر مربوط به متحرکی است که روی خط راست حرکت می کند. سرعت متوسط متحرک را در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۸ ثانیه بدست آورید.

ph12 s1 harkat velocity 13 تندی متوسط و سرعت متوسطتمرین ۵: معادله حرکت متحرکی که در SI  و روی خط راست حرکت می کند به صورت x=t2-8t+4 است. سرعت متوسط متحرک را در بازه زمانی صفر تا ۶ ثانیه حساب کنید.

تمرین ۶: اتومبیلی با سرعت ۶۰km/h به مدت ۱۰ دقیقه به طرف شمال و بعد با سرعت ۳۰km/h به مدت ۲۰ دقیقه به طرف مشرق حرکت کرده است. تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل را در این مدت حساب کنید.

تمرین ۷: اگر متحرکی نیمی از مسیر دایره به شعاع ۲۰ متر را در مدت ۵ ثانیه طی کند. تندی متوسط و سرعت متوسط متحرک را در این مدت حساب کنید.

تمرین ۸: نمودار مکان-زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند،مطابق شکل زیر، به صورت سهمی است. اگر مسافت طی شده توسط متحرک  در بازه‌ی زمانی ۳ تا ۹ ثانیه برابر ۱۲ متر باشد، تندی متوسط و سرعت متوسط متحرک را در بازه زمانی ۰ تا ۹ ثانیه حساب کنید.

ph12 s1 harkat velocity 14 تندی متوسط و سرعت متوسطدانلود حل تشریحی تمرینات به همراه جزوه کامل تندی متوسط و سرعت متوسط :

 

 

نوشته تندی متوسط و سرعت متوسط اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/feed/ 0
مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟ http://physicfa.ir/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ http://physicfa.ir/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Sun, 22 Jul 2018 11:01:55 +0000 http://physicfa.ir/?p=12935 مسافت و جابه جایی حتما تا کنون دو کمیت مسافت و جابه جایی بار ها به گوش شما خورده است. آیا این دو کمیت یک کمیت هستند یا با یکدیگر متفاوت هستند؟ در فیزیک دو کمیت مسافت و جابه جایی با یکدیگر تفاوت دارند و فقط در موارد خاصی با یکدیگر برابرند. در شکل زیر …

نوشته مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
مسافت و جابه جایی

ph12 s01 jabejaei 00 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

حتما تا کنون دو کمیت مسافت و جابه جایی بار ها به گوش شما خورده است. آیا این دو کمیت یک کمیت هستند یا با یکدیگر متفاوت هستند؟

در فیزیک دو کمیت مسافت و جابه جایی با یکدیگر تفاوت دارند و فقط در موارد خاصی با یکدیگر برابرند. در شکل زیر دو خط مشاهده می شود. خط چین مسیر حرکت است که طول آن مسافت طی شده توسط دونده و خط راست جابه جایی طی شده است. جابه جایی طول خط راستی است که نقطه شروع حرکت را به پایان حرکت متصل می کند. در شکل زیر مسافت و جابه جایی با یکدیگر برابر نیستند.

ph12 s01 jabejaei 01 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟اما در شکل زیر جابه جایی و مسافت یکسان هستند. چون مسیر طی شده همان طول پاره خطی است که نقطه شروع را به نقطه پایان حرکت متصل کرده است.

ph12 s01 jabejaei 02 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟جابه جایی یا تغییر مکان : جابه جایی یک متحرک بین دو لحظه ، برداری است که ابتدای آن مکان متحرک در لحظه ی شروع و انتهای آن مکان متحرک در لحظه ی پایانی می باشد .

ph12 s01 jabejaei 03 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟در نمودار بالا مسیر حرکت در صفحه x-y با رنگ قرمز نشان داده شده است و بردار جابه جایی از نقطه A تا نقطه B رسم شده است. برای محاسبه بردار جابه جایی در دو بعد از رابطه زیر استفاده می شود:

ph12 s01 jabejaei 04 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

البته مباحث بحث شده در کتاب فیزیک دوازدهم فقط در یک بعد می باشد و محاسبات در دو بعد در امتحانات و کنکور مجاز نمی باشد. و ما فقط برای فهم بیشتر موضوع شکل و رابطه بالا را نشان دادیم. اما می توان مسائلی در دو بعد طرح کرد که با هندسه بتوان آن ها را حل کرد و نیازی به جبر دو بعدی نداشته باشد.

مسافت : طول تمام مسیر طی شده را مسافت می گویند .

مثال ۱ : متحرکی مطابق شکل ، مسیری را طی می کند . مسافت و جابه جایی را حساب کنید.

ph12 s01 jabejaei 05 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

حل مثال ۱:

ph12 s01 jabejaei 06 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

جابه جایی کمیتی برداری و مسافت کمیتی نرده ای است.

مثال ۲ : متحرکی با سرعت ثابت در یک مسیر دایره ای به شعاع ۱۰ متر حرکت می کند . جابه جایی و مسافت طی شده توسط این متحرک را در صورتی بدست آورید که :

الف ) متحرک یک دور کامل بزند و به نقطه اولیه بر گردد. ب) متحرک یک چهارم مسیر دایره را طی کرده باشد .

حل مثال ۲ : الف) چون متحرک یک دور کامل می زند بنابراین به نقطه اولیه بر می گردد و جابه جایی صورت نمی گیرد ولی مسافت طی شده برابر محیط دایره است.

ph12 s01 jabejaei 07 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

ب ) مسافت برابر یک چهارم محیط دایره می شود.

ph12 s01 jabejaei 08 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

بردار جابه جایی با رنگ قرمز در یک چهارم دور رسم شده است که برای محاسبه آن از فیثاغورث در مثلث قائم الزاویه با اضلاع قائمه به اندازه شعاع دایره ۱۰ متر استفاده شده است.

جابه جایی و مسافت در حرکت بر روی خط راست (یک بعد) :

در حرکت بر روی خط راست ، در صورتی که متحرک تغییر مسیر نداده باشد یعنی فقط در یک جهت حرکت کرده باشد ، جابه جایی و مسافت با هم برابرند . ولی در صورتی که متحرک در حرکتش تغییر جهت دهد ( مثلا ابتدا در جهت مثبت محور x حرکت کند و سپس در خلاف جهت مثبت محور x حرکت کند)، جابه جایی و مسافت با یکدیگر برابر نیستند. به طور مثال در شکل زیر جابه جایی کمتر از مسافت طی شده است.

ph12 s01 jabejaei 09 1 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

جابه جایی در حرکت بر روی خط راست از رابطه زیر بدست می آید :

Δx=x2-x1

که در آن x1 فاصله شروع حرکت از مبدا مختصات و x2 فاصله نقطه پایانی حرکت از مبدا مختصات است.

مثال ۳ : مطابق شکل بالا شخصی در جهت مثبت محور x ، ۵ متر حرکت کرده و سپس ۲ متر به سمت عقب بر می گردد. جابه جایی و مسافت شخص را حساب کنید.

حل مثال ۳ : فرض می کنیم شروع حرکت از مبدا مختصات باشد یعنی x=0

ph12 s01 jabejaei 10 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

با توجه به مثال فوق می توان گفت مسافت طی شده فقط مقداری مثبت دارد ولی جابه جایی می تواند مقداری منفی نیز اختیار کند و جابه جایی منفی به این معناست که متحرک در خلاف جهت محور x جابه جا شده است.

نمودار حرکت بر روی خط راست ( حرکت در یک بعد) :

برای توصیف حرکت در یک بعد می توان از نمودار مکان – زمان استفاده کرد که مکان جسم را در هر لحظه نشان می دهد. محور قائم این نمودار مکان جسم را نشان می دهد و محور افقی زمان را نشان می دهد. به شکل زیر توجه کنید:

ph12 s01 jabejaei 11 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

می بینید که متحرک در ابتدای حرکت روی x=1m قرار دارد و پس از ۲ ثانیه به x=4m می رسد و بعد آن جهت حرکت ان عوض می شود و در لحظه t=4s به مکان x=-1m می رسد. که نمودار مکان- زمان ان در سمت راست رسم شده است. اینکه چه زمانی خط نمودار منحنی یا خط راست است به سرعت و شتاب متحر بستگی دارد که در مباحثی جدا مفصل توضیح می دهیم. حالا سوالی را طرح می کنیم که با استفاده از نمودار مکان- زمان حرکت یک بعدی، مسافت و جابه جایی را حساب کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

مثال ۴ : نمودار زیر مربوط به حرکت یک متحرک است که روی خط راست حرکت می کند

ph12 s01 jabejaei 12 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟الف) جابه جایی متحرک از زمان صفر تا ۳ ثانیه را حساب کنید.

ب) مسافت و جابه جایی طی شده توسط متحرک در بازه زمانی ۲ تا ۴ ثانیه را حساب کنید.

ج) مسافت و جابه جایی طی شده توسط متحرک در بازه زمانی صفر تا ۶ ثانیه را حساب کنید.

حل مثال ۴ : در این مثال از نمایش x(t) برای نشان دادن مکان متحرک در هر لحظه استفاده می کنیم.

ph12 s01 jabejaei 13 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

مشاهده می کنید که محاسبه جابه جایی در یک بعد بسیار ساده تر از محاسبه مسافت است. در محاسبه مسافت باید به تغییر جهت متحرک توجه کرد. در مثال بالا متحرک در لحظه های ۱ و ۳ ثانیه تغییر جهت داده است.

با توجه به مطالب بالا به تمرین های زیر پاسخ دهید :

تمرین ۱: شخصی ابتدا ۱۵ متر به سمت شرق و سپس ۲۰ به سمت شمال حرکت می کند. بردار جابه جایی را رسم کرده و اندازه آن را حساب کنید. مسافت طی شده تو سط شخص چند متر است؟

تمرین ۲: اتومبیلی در یک مسیر دایره ای به شعاع ۲ متر حرکت می کند. جابه جایی و مسافت طی شده توسط اتومبیل را حساب کنید در صورتی که :

الف) اتومبیل نیم دور بزند.

ب) اتومبیل به اندازه ۱۲۰ درجه دور دایره بزند.

تمرین ۳: با توجه به نمودار مکان-زمان زیر، جابه جایی و مسافت طی شده متحرک را در مدت ۲۰ ثانیه بدست آورید.

ph12 s01 jabejaei 14 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟

تمرین ۴ : نمودار مکان- زمان متحرکی مطابق شکل زیر است.

ph12 s01 jabejaei 15 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟الف) بیشترین فاصله از مبدا چقدر و در چه زمانی است؟

ب)جابه جایی متحرک بین لحظه ی ۱ تا ۲ ثانیه را با جابه جایی بین ۲ تا ۷ ثانیه مقایسه کنید.

ج) مسافت طی شده بین ۵ تا ۸ ثانیه را بدست آورید.

تمرین ۵: نمودار مکان – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کندمطابق کل زیر است.

ph12 s01 jabejaei 16 مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟الف) متحرک در چه لحظه هایی از مبدا مختصات می گذرد؟

ب) در بازه ی زمانی صفر تا ۱۲ ثانیه جابه جایی و مسافت طی شده را حساب کنید.

 

حل تمرین های مسافت و جابه جایی به همراه جزوه کامل مطالب بالا :

 

 

نوشته مسافت و جابه جایی چه کمیت هایی در حرکت شناسی هستند؟ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0
سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷ http://physicfa.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/ http://physicfa.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/#respond Fri, 06 Jul 2018 09:55:19 +0000 http://physicfa.ir/?p=12775 سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷ سوالات فیزیک کنکور سراسری سال ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی سوالات برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک آماده دانلود است. در این مجموعه سوالات درس فیزیک کنکور سراسری داخل کشور و کنکور سراسری خارج از کشور برای دو رشته تجربی و ریاضی به همراه …

نوشته سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷

konkor97 kabiri 01 سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری 97

سوالات فیزیک کنکور سراسری سال ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی سوالات برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک آماده دانلود است. در این مجموعه سوالات درس فیزیک کنکور سراسری داخل کشور و کنکور سراسری خارج از کشور برای دو رشته تجربی و ریاضی به همراه پاسخ تشریحی آن توسط استاد مصطفی کبیری قرار داده شده است. دانش آموزان با مطالعه پاسخ ها می توانند به دانش خوبی از چگونگی سوالات کنکور سراسری و روش های حل آن ها دست یابند تا موجب موفقیت در کنکور سال های بعد برایشان گردد. همواره یکی از منابع اصلی کنکور، سوالات کنکور سال های گذشته است و باید با مطالعه دقیق آن به روش های طرح سوال توسط طراحان کنکور پی برد. سپس با تمرین بیشتر در حل سوالات مشابه کنکور سراسری می توانید به تسلط بالایی از مباحث دست یافته و در مرحله بعد سرعت تست زدن و به پاسخ صحیح رسیدن را افزایش دهید.

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی با استفاده از لینک های زیر:

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷ رشته علوم تجربی داخل کشور (استاد کبیری)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷ رشته ریاضی و فیزیک داخل کشور (استاد کبیری)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷ رشته علوم تجربی خارج کشور (استاد کبیری)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری  ۹۷ رشته ریاضی و فیزیک خارج کشور (استاد کبیری)

 

نوشته سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۷ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/feed/ 0
نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7/ http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7/#respond Thu, 24 May 2018 21:11:51 +0000 http://physicfa.ir/?p=11777 نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی : برای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک یازدهم ( فصل چهارم رشته ریاضی و نیمه دوم فصل سوم رشته تجربی : القای الکترومغناطیسی) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا کنند.توصیه می شود ابتدا سعی کنید سوالات را بر …

نوشته نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی :

ph11 s4 elgha nemonesoal نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسیبرای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک یازدهم ( فصل چهارم رشته ریاضی و نیمه دوم فصل سوم رشته تجربی : القای الکترومغناطیسی) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا کنند.توصیه می شود ابتدا سعی کنید سوالات را بر اساس دانش خود از این فصل حل کنید. سپس پاسخ ما را دانلود کرده و با پاسخ خود مقایسه کنید تا به نقاط ضعف خود در این مبحث دست یابید و در رفع آن برآیید. سوالات طرح شده بر اساس کتاب درسی فیزیک یازدهم بوده و اگر مطالب کتاب را خوب بلد باشید، باید به همه سوالات پاسخ صحیح دهید. برای تسط بیشتر شما به مباحث کتاب درسی جزوه هایی در سایت از این فصل کتاب فیزیک یازدهم قرار گرفته است که می توانید از طریق لینک های زیر به آنها دسترسی پیدا کنید.

پدیده القای الکترومغناطیسی

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

قانون لنز

القاگرها

جریان متناوب

حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم

دانلود نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی طراحی شده توسط مصطفی کبیری:

دانلود نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی

دانلود حل تشزیحی نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی :

نوشته نمونه سوال امتحانی القای الکترومغناطیسی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7/feed/ 0
نمونه سوال امتحانی دما و گرما http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/ http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/#respond Thu, 10 May 2018 11:36:54 +0000 http://physicfa.ir/?p=11352 نمونه سوال امتحانی دما و گرما از کتاب فیزیک دهم برای رشته های علوم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی توسط مصطفی کبیری برای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک دهم ( فصل چهارم : دما و گرما) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا …

نوشته نمونه سوال امتحانی دما و گرما اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نمونه سوال امتحانی دما و گرما از کتاب فیزیک دهم برای رشته های علوم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی توسط مصطفی کبیری

ph10 s4 damagarma nemonesoal1 نمونه سوال امتحانی دما و گرمابرای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک دهم ( فصل چهارم : دما و گرما) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا کنند.توصیه می شود ابتدا سعی کنید سوالات را بر اساس دانش خود از این فصل حل کنید. سپس پاسخ ما را دانلود کرده و با پاسخ خود مقایسه کنید تا به نقاط ضعف خود در این مبحث دست یابید و در رفع آن برآیید. سوالات طرح شده بر اساس کتاب درسی فیزیک دهم بوده و اگر مطالب کتاب را خوب بلد باشید، باید به همه سوالات پاسخ صحیح دهید. برای تسط بیشتر شما به مباحث کتاب درسی جزوه هایی در سایت از فصل چهارم کتاب فیزیک دهم قرار گرفته است که می توانید از طریق لینک های زیر به آنها دسترسی پیدا کنید.

دما و دماسنجی

انبساط گرمایی

گرما و دمای تعادل

تغییر حالت های ماده

روش های انتقال گرما

قوانین گاز ها

تاثیر فشار و ناخالصی روی نقطه جوش، ذوب و انجماد

حل تمرین های متن و پایان فصل چهارم فیزیک دهم (دما و گرما)

 

دانلود نمونه سوال امتحانی دما و گرما :

نمونه سوال امتحانی دما و گرما فیزیک دهم – مصطفی کبیری

دانلود پاسخ تشریحی نمونه سوال امتحانی دما و گرما:

 

 

نوشته نمونه سوال امتحانی دما و گرما اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/feed/ 0
حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Fri, 27 Apr 2018 07:55:41 +0000 http://physicfa.ir/?p=11116 حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم : القای الکترومغناطیسی حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم به صورت کاملا تشریحی و به همراه همه شکل ها و توضیح کامل قاعده دست راست و تعیین جهت جریان القایی به کمک قانون لنز، در هر سوال و چگونگی کاربرد آن، برای دانلود آماده شده است. پاسخ …

نوشته حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم : القای الکترومغناطیسی

ph11 s4 elgha tamrin00 حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم

حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم به صورت کاملا تشریحی و به همراه همه شکل ها و توضیح کامل قاعده دست راست و تعیین جهت جریان القایی به کمک قانون لنز، در هر سوال و چگونگی کاربرد آن، برای دانلود آماده شده است. پاسخ تشریحی فیزیکفا از بهترین پاسخ هاست که هم برای امتحانات داخلی  و نهایی و هم برای کنکور بسیار مفید است. بنابراین خواندن آن حتما توصیه می شود.

این تمرین ها برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی آماده شده است. فایلی که دانلود می کنید تمرین های رشته ریاضی به صورت مرتب در آن نوشته شده است و تمرین های تجربی در آن مشخص شده است. چون همه تمرین ها برای رشته تجربی نیست. از مستطیل های قهوه ای رنگ برای نشان دادن پاسخ های رشته تجربی استفاده شده است. البته مطالعه بقیه سوالات برای رشته تجربی بسیار مفید است. بنابراین هم دانش اموزان رشته ریاضی و هم دانش آموزان رشته تجربی همه سوالات را مشاهده کنند. ۱۶از تمرین ۱۷ تا تمرین ۳۱ فیزیک یازدهم تجربی در این فایل موجود است و بقیه تمرین ها در تمرین های فصل سوم موجود است که با کلیلک بر روی (حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم) می توانید آن را مشاهده کنید. در زیر مباحثی که در تمرین ها به ان ها پرداخته شده است، قرار گرفته است که با کلیک بر روی هر کدام از مباحث می توانید مطالب مربوط به آن را بیاموزید.

مباحث تمرین های القای الکترومغناطیسی:

پدیده القای الکترومغناطیسی

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

قانون لنز

القاگرها

جریان متناوب

دانلود حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم (ریاضی و تجربی) :

 

نوشته حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0
اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین http://physicfa.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%86/ http://physicfa.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%86/#respond Wed, 25 Apr 2018 11:43:42 +0000 http://physicfa.ir/?p=11098 اینشتین : اینشتین، یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان قرن بیستم بود که میراثی جاودان به نام نظریه‌ی نسبیت و فرمول جرم و انرژی را از خود به‌ جا گذاشت. آلبرت اینشتین، فیزیک‌دان نظری آلمانی و خالق نظریه‌ی نسبیت بود. او یکی از ستون‌های فیزیک مدرن و مکانیک کوانتوم به حساب می‌آید و با توسعه‌ی فرمول مشهور رابطه‌ی …

نوشته اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
اینشتین :

3da50dd0 993b 4614 ada7 51b8ea020eca اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتیناینشتین، یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان قرن بیستم بود که میراثی جاودان به نام نظریه‌ی نسبیت و فرمول جرم و انرژی را از خود به‌ جا گذاشت.

آلبرت اینشتین، فیزیک‌دان نظری آلمانی و خالق نظریه‌ی نسبیت بود. او یکی از ستون‌های فیزیک مدرن و مکانیک کوانتوم به حساب می‌آید و با توسعه‌ی فرمول مشهور رابطه‌ی جرم و انرژی (E=mc2) نام خود را در تاریخ علم ثبت کرد. اینشتین در سال ۱۹۲۱ به خاطر فعالیت‌های گسترده در فیزیک نظری و خصوصا کشف راز اثر فوتوالکتریک، جایزه‌ی نوبل فیزیک را دریافت کرد. توجیه اثر فوتوالکتریک یکی از پایه‌های نظریه‌ی کوانتوم شد.

اینشتین از همان ابتدای تحصیلات و مطالعات علمی، نظریه‌های سنتی را به چالش می‌کشید. او معتقد بود فیزیک نیوتنی برای توضیح بسیاری از وقایع طبیعی کافی نیست. مطالعات و نتایج تحقیقات اینشتین، او را در ۲۶ سالگی به فردی شناخته‌شده در مجامع علمی تبدیل کرد. یکی از تجربیات بحث‌برانگیز اینشتین، مطالعه روی بمب اتم و پیشنهاد ساخت آن به رئیس جمهور آمریکا بود. البته او بعدا متوجه خطرات جبران‌ناپذیر این یافته‌ی علمی شد و به همراه برتراند راسل، اقداماتی جدی جهت پیشگیری از توسعه‌ی این سلاح مرگبار انجام داد.

مشهورترین فیزیک‌دان قرن بیستم بیش از ۳۰۰ مقاله‌ی علمی منتشر کرد و در کنار آن‌ها، مقالاتی متنوع نیز چاپ کرد که تعدادشان به حدود ۱۵۰ عدد می‌رسد. مطالعات و دستاوردهای این دانشمند آلمانی به حدی بوده که لقب نابغه در طول تاریخ همیشه یادآور نام او است. اینشتین در سال‌های پایانی عمر در مؤسسه‌ی تحقیقات پیشرفته در پرینستون نیوجرسی مشغول به فعالیت و تحقیق بود و در سال ۱۹۵۵ از دنیا رفت.

تولد و تحصیل

آلبرت انیشتین در ۱۴ مارس سال ۱۸۷۹ در شهر اولم ایالت بادن ووتمبرگ در جنوب غربی آلمان متولد شد. او در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد. پدرش هرمان اینیشتین، یک فروشنده بود که بعدها یک کارگاه تولیدی را اداره می‌کرد. مادرش، پالین کوخ نام داشت و خانه‌دار بود. اینشتین تنها یک خواهر به نام ماریا داشت که دو سال بعد از او به دنیا آمد.

اینشتین در مصاحبه هایش از دو اتفاق دوران کودکی به‌عنوان نقاط مهم زندگی یاد می‌کند. اتفاق اول در پنج سالگی و با یک قطب‌نما رخ داد. او مجذوب نیرویی نامرئی شد که سوزن قطب‌نما را به حرکت درمی‌آورد و تا پایان عمر برای کشف این نیرو تلاش کرد. اتفاق بعدی، مطالعه‌ی کتابی در مورد هندسه بود که در ۱۲ سالگی او رخ داد. ا5496ca6e 7c13 4e88 9f9f 0599ff846a57 اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتینو کتاب را با تمام جزئیات مطالعه کرد و در خاطراتش از عنوان «کتاب کوچک مقدس هندسه» برای آن استفاده کرده است.

یکی دیگر از اتفاقات تأثیرگذار در سنین کودکی و نوجوانی اینشتین، آشنایی با یک دانشجوی علوم پزشکی به نام مکی تالموند بود. تالموند، آلبرت جوان را با کتاب‌های ریاضیات و فلسفه‌ی پیشرفته آشنا کرد. یکی از این کتاب‌ها، مجموعه‌ی علوم فیزیک برای کودکان بود که توسط آرون برنشتین نگاشته شد. نویسنده‌ی این کتاب برای توضیح امواج الکتریسیته، از تشبیه سوار شدن بر آن‌ها استفاده کرده بود. همین موضوع، اینشتین را برای ۱۰ سال بعدی زندگی به فکر فرو برد. او در این فکر بود که امواج نور در حرکت به چه شکل خواهند بود؟ آلبرت در همان سنین نوجوانی درک می‌کرد که نور در صورت حرکت به‌صورت موجی، باید تأثیری ثابت و بدون حرکت داشته باشد؛ در صورتی که نور ثابت تا آن زمان کشف نشده بود.

دوران تحصیل آلبرت به خاطر شکست‌‌های متعدد پدرش در تجارت، همواره با فراز و نشیب همراه بود. هرمان اینشتین مجبور شد برای ادامه‌ی کسب‌وکار در سال ۱۸۹۴ به همراه خانواده به میلان برود. او آلبرت را در سن ۱۶ سالگی در پانسیونی در مونیخ تنها گذاشت. زندگی تنها و ترس از خدمت سربازی، اینشتین را مجبور به فرار از مونیخ و پیوستن به پدر و مادرش در میلان کرد. والدین آلبرت از اقدام او متعجب بودند و متوجه خطرات ترک مدرسه و تربیت شدن پسری بدون مهارت کاری بودند.

به هر حال شانس در ادامه‌ی زندگی با اینشتین همراه بود و او توانست در دانشکده ی پلی‌تکنیک فدرال سوئیس پذیرفته شود. شرط پذیرفته شدن او بدون داشتن مدرک دیپلم دبیرستان، قبولی در امتحانات ورودی بود. آلبرت در امتحانات ریاضی و فیزیک نمره‌ی ممتاز را کسب کرد؛ اما در زبان فرانسه، شیمی و زیست‌شناسی بسیار ضعیف بود. در نهایت به خاطر نمرات عالی در ریاضی و فیزیک، او به شرط ادامه‌ی تحصیلات علوم پایه، در دانشکده‌ی پلی‌تکنیک پذیرفته شد.

انیشتین از دوران زندگی در زوریخ به‌عنوان شادترین دوران زندگی‌اش یاد کرده است. او همکلاسی‌هایی در زوریخ داشت که بعدها به بهترین دوستانش تبدیل شدند.

7db6589d 1b41 47ea 8c8b b39158c5c196 اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین

فارغ‌التحصیلی و نظریه‌های علمی

اینشتین در سال ۱۹۰۰ از دانشگاه فارغ‌التحصیل و با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های زندگی‌اش روبه‌رو شد. او همیشه به خاطر مطالعات فوق برنامه، از شرکت در کلاس‌های دانشگاه طفره می‌رفت. به همین دلیل، اساتید آلبرت و خصوصا هاینریش وبر، علاقه‌ی چندانی به او نداشتند. بروز این مشکلات، باعث شد اینشتین نتواند توصیه‌نامه‌ای از اساتید دریافت کند و در نهایت موفق به یافتن هیچ شغل دانشگاهی نشد.

او در این دوران بر خلاف میل والدینش با یکی از همکلاسی‌های صربستانی خود به نام میلوا ماریچ ارتباط داشت و در سال ۱۹۰۲ صاحب فرزندی به نام لیزل شد که از سرنوشت او اطلاع دقیقی در دست نیست. مشکلات آلبرت جوان در پیدا کردن شغل و تأمین هزینه‌ی خانواده، به اوج خود رسیده بود و او محبور شد شغل‌هایی همچون تدریس به خردسالان را بپذیرد؛ فعالیتی که در آن نیز موفق نبود. در ۱۹۰۲، پدر اینشتین از دنیا رفت و آلبرت از این‌که پدرش او را با خاطره‌ای از شکست‌های متعدد ترک کرده است، بسیار ناراحت بود.23270c62 50cf 4b53 b5f5 d92bb1fdf9d1 اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین

در ماه‌های پایانی سال ۱۹۰۲، پدر یکی از دوستان اینشتین، شغلی به‌عنوان منشی و دستیار در شرکت ثبت پتنت برن برای او پیدا کرد. درآمد کم اما ثابت این شغل، اعتمادبه‌نفس کامل برای ازدواج با ماریچ را به اینشتین داد. ازدواج آن‌ها به‌صورت رسمی در ششم ژانویه‌ی ۱۹۰۳ انجام شد و فرزندان این زوج، یعنی هانس آلبرت و ادوارد در سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ در برن متولد شدند. مهارت اینشتین در دفتر ثبت پتنت به حدی بود که او توانایی بررسی سریع پتنت ها را پیدا کرد و زمان اضافه برای کارهای شخصی داشت. او در زمان استراحت، به تفکر در مورد چالش دوران کودکی‌اش یعنی شکل حرکت نور می‌پرداخت.

او در دوران دانشگاه با فرمول‌های جیمز ماکسول در مورد سرعت نور آشنا شده بود و این محاسبات را با مبانی فیزیک نیوتن مقایسه می‌کرد. آلبرت معتقد بود که فرمول‌های حاضر، توانایی توصیف کامل حرکت نور را ندارند. مطالعات او در این زمان پایه‌های تدوین نظریه‌ی نسبیت را شکل داد.

 

 

 

سال طلایی ۱۹۰۵

بسیاری از مورخان، ۱۹۰۵ را سال معجزه‌ی اینشتین می‌دانند. او در این سال چهار مقاله‌ی علمی در مجله‌ی Annalen der Physik منتشر کرد که پایه‌های فیزیک مدرن را شکل دادند. مقاله‌ی اول در مورد تولید و تغییرات نور بود. او در این مقاله، نظریه‌ی کوانتوم را برای نور تشریح کرد و عنوان کرد که در صورت حرکت نور در بسته‌های کوچک (که بعدا فوتون نامیده شدند)، برخورد آن با فلزات موجب حرکت دقیق الکترون‌ها خواهد شد. و خاصیت ذره ای بودن نور به اثبات رسید.

مقاله‌ی بعدی در مورد حرکت ذرات در مایعات ثابت بود. خلاصه‌ی این مقاله به تجربیات علمی اینشتین در اثبات وجود اتم‌ها می‌پردازد. آلبرت با مطالعه‌ی حرکت ذرات ریز در مایعات ثابت معروف به حرکت براونی، توانست ابعاد اتم‌ها در حال ضربه زدن و همچنین عدد آووگادرو را محاسبه کند. مقاله‌ی سوم به‌طور خلاصه به خصوصیات الکترودینامیک اجسام متحرک می‌پرداخت و نظریه‌ی نسبیت خاص را شکل داد.

چهارمین مقاله‌ی تاریخی انیشتین در این سال، به بررسی تأثیر انرژی اجسام بر اینرسی حرکت آن‌ها می‌پرداخت. این مقاله با بررسی عمیق‌تر نظریه‌ی نسبیت، فرمول مشهور E=mcرا متولد کرد. این فرمول اولین ابزارها برای توضیح انرژی، منیع خورشید و دیگر ستاره‌ها را فراهم کرد. علاوه بر موارد گفته‌شده، اینشتین مقاله‌ی دکترای خود را نیز در این سال تدوین کرد.

7cf370f4 d820 4ca8 b9a6 30688a36fa3f اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین

نکته‌ی مهم در مورد نظریه‌ی نسبیت اینشتین و یافته‌های او این است که او به‌عنوان اولین دانشمند، این نظریات را به‌عنوان قانونی در طبیعت عنوان کرد. دانشمندان دیگر هنری پوانکاره و هندریک لورنتز، تاحدودی نظریه‌ی نسبیت خاص را توضیح داده بودند؛ اما هیچ‌گاه آن را به‌عنوان نظریه‌ای جامع نمی‌شناختند. اینشتین همیشه در نامه‌های خود به همسرش، از نظریه‌ی نسبیت به‌عنوان «نظریه‌ی ما» یاد می‌کرد و معتقد بود میلوا نقش مهمی در تدوین این نظریه داشته است. از طرفی میلوا پس از دو بار رد شدن در امتحانات فارغ‌التحصیلی فیزیک، علاقه‌ای به این علم نشان نمی‌داد و شواهدی از همکاری او در کشف این نظریه وجود ندارد.

یکی از مواردی که اینشتین را به‌عنوان پایه‌ی علم فیزیک مدرن مشهور کرد، توجه او به تناقض کامل نظریه‌های ماکسول و نیوتن بود. در قرن ۱۹، نظریه‌‌ی حرکت نیوتن و نظریه‌ی نور ماکسول به‌عنوان پایه‌های علم فیزیک شناخته می‌شدند و تنها اینشتین، متوجه تناقض آن‌ها شد. او عقیده داشت که یکی از این نظریه‌ها باید حذف شوند.

تدریس در دانشگاه و تدوین نظریه‌ی نسبیت عام

مقالات اینشتین در سال ۱۹۰۵، ابتدا توسط جامعه‌ی علمی فیزیک پذیرفته نشد. البته یکی از تأثیرگذارترین فیزیک‌دانان آن زمان و مؤلف نظریه‌ی کوانتوم یعنی مکس پلانک، از اینشتین حمایت کرد و لب به تحسین نظریه‌های او گشود. این حمایت و دعوت از آلبرت جوان برای سخنرانی در مجامع عام، سیل پیشنهادات برای تدریس را به سمت او روانه کرد. از دانشگاه‌های زوریخ و پراگ و برلین گرفته تا مؤسسه‌ی فناوری فدرال سوئیس، همگی او را دعوت به تدریس کردند.

البته موفقیت‌های اینشتین در موضوعات علمی، زندگی شخصی او را دچار مشکلات جدی کرد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که اینشتین به رابطه‌ی مخفیانه با دخترخاله‌ی خود یعنی السا لاونثال روی بیاورد و در سال ۱۹۱۹ به‌طور کامل از میلوا جدا شود.

یکی از چالش‌های اینشتین در میان سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۵، بررسی ایرادات نظریه‌ی خودش بود. او در نظریه‌ی اولیه اشاره‌ای به جاذبه یا شتاب نداشت. در این میان، دوست صمیمی او یعنی پائول ارنفست، پدیده‌‌ای جالب را کشف کرد. او عنوان کرد که حاشیه‌های یک دیسک چرخان، سرعتی بیشتر از نواحی نزدیک به مرکز دارند. این یافته، نظریه‌ی هندسه‌ی اقلیدسی را برای دیسک‌های دوار نقض می‌کرد. پرداختن به این نظریه و ترکیب آن با نظریات گرانش نیوتن، اینشتین را به کشف پدیده‌ی خمیدگی فضا-زمانا نزدیک کرد.

94895dfc fb7c 4afe be12 6f991d09cd52 اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین

در نوامبر سال ۱۹۱۵، نظریه‌ی نسبیت عام توسط اینشتین تألیف شد. او از این نظریه به‌عنوان باارزش‌ترین اثر خود یاد می‌کرد. اولین معرفی‌های عام این نظریه، طی ۶ جلسه سخرانی دو ساعته در دانشگاه گوتنگن انجام شد. البته نظریه‌ی اولیه ایرادات و کمبودهایی داشت و جزئیات ریاضیاتی آن کامل نبود. که به کمک دیوید هیلبرت، این جزئیات را تکمیل کرد.

شهرت جهانی و جایزه‌ی نوبل

جنگ جهانی اول یکی از اتفاقات تاریخی بود که جریان مطالعاتی اینشتین و بسیاری از دانشمندان جهان را با وقفه روبه‌رو کرد. او یکی از مخالفان جدی مشارکت آلمان در این جنگ بود و البته، خود را وطن‌پرستی واقعی می‌دانست. درنوامبر سال ۱۹۱۸ و پس از فروکش کردن آتش جنگ، تعدادی از دانشجویان تندروی آلمانی با در دست گرفتن کنترل دانشگاه برلین، تعدادی از اساتید را به گروگان گرفتند. اینشتین که در میان اساتید حبس‌شده بود، با اعتبار خود به‌عنوان استاد در میان دانشجویان و نیروهای دانشگاه، نقش میانجی را بازی کرد و به این بحران خاتمه داد.

یکی از تحقیقات اساسی اینشتین که نتیجه‌ی نظریه‌ی نسبیت بود، مطالعه‌ی همگرایی گرانشی نام داشت. او معتقد بود جاذبه‌ی خورشید می‌تواند نور ستار‌ه‌های دیگر را خم کند. این نظریه بر پایه‌ی نظریه نسبیت عام تدوین شده بود. در ۲۹ می سال ۱۹۱۹، در زمان خورشیدگرفتگی، سِر آرتور ادینگتون از منجمان و فیزیک‌دانان مشهور آن زمان، پیش‌بینی اینشتین را تأیید کرد. این مسئله به‌صورت عمومی در رسانه‌ها چاپ شد و به‌عنوان نمادی از همکاری دانشمندان آلمانی و بریتانیایی پس از جنگ جهانی اول شناخته شد.

مقالاتی که پس از این کشف در رسانه‌های معتبری همچون تایمز منتشر شد، اینشتین را ناقض نظریه‌های نیوتن و آغازگر دوران جدیدی در علم معرفی کرد. این مقالات، شهرت جهانی دانشمند آلمانی را بیش از پیش کرد. پس از این اتفاقات، دعوتنامه‌های متعددی برای سخنرانی در مجامع علمی برای انیشتین ارسال شد. در سال ۱۹۲۱ تور جهانی او آغاز شد و کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و فرانسه به‌عنوان مقاصد سخنرانی او انتخاب شدند.

در تمام سخنرانی‌های جهانی اینشتین، هزاران مخاطب حضور داشتند و از صحبت‌های او در مورد یافته‌های جدید علمی شگفت‌زده بودند. در خلال سفر به ژاپن در همان سال ۱۹۲۱، خبر دریافت جایزه‌ی نوبل به اینشتین رسید. البته این جایزه به خاطر مطالعه روی اثر فوتوالکتریک به او اهدا شده بود و اشاره‌ای به نظریه‌ی عام نسبیت نداشت؛ اما آلبرت در سخنرانی خود در مراسم نوبل، به‌جای صحبت در مورد اثر فوتوالکتریک، نظریه‌ی نسبیت عام را توضیح داد.

اینشتین در راستای تحقیقات خود در مورد نظریه‌ی نسبیت عام، مطالعات دقیقی روی کیهان داشت و علمی جدید با نام کیهان‌شناسی (Cosmology) را ابداع کرد. او اعتقاد داشت که جهان هستی (که به نام کیهان می‌شناسیم) در حال انبساط یا انقباض است. آلبرت برای توضیح این ایده‌های خود از اصطلاحات و ثابت‌های کیهانی استفاده می‌کرد. در سال ۱۹۳۹، ادوین هابل، ستاره‌شناس مشهور آمریکایی متوجه انبساط جهان هستی شد. یافته‌های او، نظریات اینشتین را تأیید کردند. البته اینشتین در ملاقاتی که با هابل داشت، اصطلاح ثابت کیهانی خود را بزرگ‌ترین پشیمانی علمی‌اش نامید.

نکته‌ی مهم این‌که اطلاعات ماهواره‌ای اخیر، نشان می‌دهد که ثابت کیهانی نه‌تنها برابر با صفر نیست، بلکه محتوای انرژی و ماده‌ی تمام جهان هستی را تحت تأثیر خود قرار داده است. به بیان دیگر می‌توان گفت بزرگ‌ترین پشیمانی علمی اینشتین، سرنوشت جهان هستی را تعیین می‌کند.

یکی از اتفاقات جالب زندگی انیشتین، ملاقات او با چارلی چاپلین است. این دو در جریان اکران فیلم City Lights در انظار عمومی با یکدیگر ملاقات کردند. چاپلین در این دیدار به اینشتین گفت: «مردم من را دوست دارند چون حرف‌هایم را می‌فهمند و تو را دوست دارند چون حرف‌هایت را نمی‌فهمند.». علاوه بر چاپلین، افراد مشهور دیگری نیز با اینشتین ملاقات داشته و در مورد اتفاقات و حقایق جهان هستی با او بحث و گفتگو کرده‌اند. از این میان می‌توان زیگموند فروید و رابیندرانات تاگور را نام برد.

فشارهای حزب نازی و مهاجرت به آمریکا

فعالیت‌های علمی اینشتین و شهرت یافته‌های علمی او، حزب نازی را به مقابله با او وادار کرد. دلیل اصلی این مقابله، ریشه‌های یهودی اینشتین و مخالفت نازی‌ها با شهرت یافتن پدیده‌ای به نام «علم یهودی» بود. آن‌ها تعداد زیادی از دانشمندان هم‌عصر اینشتین را مجبور کردند که در مخالفت با او و نظریه‌ی نسبیت عام، مقاله منتشر کنند. مقاله‌‌ی مشهور «۱۰۰ دانشمند علیه اینشتین» طبق این دستور و در سال ۱۹۳۱ چاپ شد. آلبرت در پاسخ به این مقاله گفته بود که اگر نقض کردن یک نظریه امکان‌پذیر بود، نیازی به جمع‌آوری نظریات ۱۰۰ دانشمند نداشت!

فشارهای حزب نازی و اعضای آن روی اینشتین به حدی رسید که او در سال ۱۹۳۲، آلمان را برای همیشه به مقصد آمریکا ترک کرد. او متوجه خطرات جانی از طرف این حزب شده بود و برای حفظ زندگی خود زادگاهش را ترک کرد. اولین مقصد اینشتین، انجمن مطالعات پیشرفته در پرینستون نیوجرسی بود که به‌سرعت به‌عنوان مرکز اصلی دانشمندان فیزیک در سرتاسر جهان شهرت یافت. اینشتین در سال ۱۹۳۵ اجازه‌ی اقامت دائم در آمریکا را کسب کرد و در سال ۱۹۴۰ به‌عنوان شهروند رسمی این کشور شناخته شد.

9033ad67 0e33 4b7e 805c 6ad971dbe699 اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین

جنگ جهانی دوم و بمب اتم

دهه‌ی ۱۹۴۰، دورانی بسیار غم‌بار برای اینشتین بود. پسرش ادوارد در سال ۱۹۳۰ مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی شد و تا پایان عمر در بیمارستان روانی بستری شد. در سال ۱۹۳۳ یکی از صمیمی‌ترین دوستان آلبرت یعنی پائول ارنفست دست به خودکشی زد و سه سال بعد، همسر او السا از دنیا رفت.

فیزیک‌دانان در پایان این دهه، راهی برای استفاده از فرمول معروف اینشتین به‌منظور ساخت بمب اتم کشف کردند. آلبرت در سال ۱۹۲۰ کمی در این مورد تحقیق کرده بود؛ اما سریعا احتمال آن را رد کرد. به هر حال در خلال سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹، دانشمندانی همچون اوتو هان، فریتز استراسمن، لیز مایتنر و اوتو فریش، به این نتیجه رسیدند که شکافتن اتم اورانیوم، مقدار بسیار زیادی انرژی آزاد خواهد کرد. این یافته‌، جامعه‌ی جهانی فیزیک را با شوکی عجیب روبه‌رو کرد.

در سال ۱۹۳۹، دانشمند فیزیک، لئو زیلارد، اینشتین را مجاب کرد تا در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا یعنی فرانکلین دی. روزولت، او را مجبور به ساخت اتم کند. در نهایت این نامه با مشورت اینشتین نگاشته شد و پس از امضا توسط او در ۱۱ اکتبر آن سال به دست روزولت رسید. روزولت نیز در پاسخ به اینشتین گفت که انجمنی برای مطالعه‌ی تأثیرات اورانیوم تشکیل داده است.

تولید بمب اتم در آمریکا با نام پروژه‌ی منهتن پیگیری شد. همکاران انیشتین برای مشارکت در ساخت این بمب دعوت شدند؛ اما او به‌عنوان کسی که فرمولش پایه‌گذار تمامی این فعالیت‌ها بود، هیچ‌گاه به جریان تولید دعوت نشد. در اسناد نظامی و محرمانه‌ی FBI آمده است که روحیه‌ی صلح‌طلبی و سابقه‌ی ضد جنگ آلبرت، مانع از دعوت او به جریان تولید بمب می‌شد. حتی برخی روسای رده‌بالای امنیت آمریکا خواستار اخراج او شدند که درخواست آن‌ها توسط وزارت امور خارجه‌ی آمریکا رد شد.

البته اینشتین در جریان جنگ، کمک‌های متعددی به نیروهای نظامی آمریکا کرد. او در طراحی و توسعه‌ی سلاح‌های مدرن نیروی دریایی آمریکا نقش داشت و علاوه بر آن، با حراج دستنویس‌های باارزشش، کمکی نزدیک به ۶.۵ میلیون دلار برای آمریکایی‌ها فراهم کرد.

اولین بمب اتم زمانی به ژاپن شلیک شد که اینشتین در تعطیلات بود. او که از نتیجه‌ی تحقیقات علمی خود پشیمان و ناراحت بود، به انجمن‌های بین‌المللی جلوگیری از ساخت سلاح‌های اتمی ملحق شد و انجمنی با نام «انجمن اورژانسی دانشمندان اتمی» تشکیل داد تا جلوی تولید بدون کنترل بمب‌های اتمی را بگیرد. علاوه بر مقاومت در برابر تولید بیشتر سلاح‌های اتمی، اینشتین در فعالیت‌های اجتماعی دیگر همچون حمایت از آفریقایی‌های آمریکا نقش داشت.

سال‌های پایانی، انزوا و مرگ

اگرچه اینشتین در سال‌های بعدی تلاش‌های متعددی برای پیشرفت نظریه‌ی نسبیت عام داشت، از بقیه‌ی جامعه‌ی فیزیک دور ماند. او مطالعات دقیقی روی کرم‌چاله‌ها، فوق ابعادها، احتمال سفر در زمان و وجود سیاه‌چاله‌ها و پیدایش جهان انجام داد. نکته‌ی اصلی این انزوا، تمرکز بیش از حد بقیه‌ی جامعه‌ی جهانی فیزیک روی نظریه‌ی کوانتوم بود. آن‌ها از اکتشافات جدید این علم در زمینه‌ی اتم‌ها  ومولکول‌ها شگفت‌زده بودند و علاقه‌ای به کار در زمینه‌ی نسبیت نداشتند. البته اینشتین همکاری‌های جزئی با دانشمندان کوانتومی همچون نیلز بور نیز داشت؛ اما به‌طور کامل از آن حمایت نمی‌کرد.

یکی دیگر از دلایل انزوای اینشتین وسواس او روی نظریه‌ی میدان واحد بود. نظریه‌ای که اعتقاد داشت می‌توان تمامی نیروهای جهان هستی و همچنین تمامی قوانین فیزیک را متحد کرد. او در سال‌های پایانی عمر خود مقاومت در برابر نظریه‌ی کوانتوم را رها کرد و تلاش کرد با اضافه کردن آن به نظریات نور و گرانش، نظریه‌ی میدانی وسیع‌تری توسعه دهد.

اینشتین علاقه‌ی شدیدی به موسیقی داشت. او از پنج سالگی و با توصیه‌ی مادرش ویولن می‌نواخت و از نوجوانی به فراگیری هرچه بیشتر این هنر علاقه‌مند شد. موتزارت یکی از موسیقی‌دانان تأثیرگذار در زندگی اینشتین بود. او قطعات مختلف این اسطوره‌ی موسیقی را می‌نواخت و در تمام کشورهایی که زندگی می‌کرد، ویولن را به‌عنوان ابزاری جدانشدنی با خود به همراه داشت. اینشتین در جایی گفته بود که اگر فیزیک نمی‌خواند، قطعا موسیقی‌دان می‌شد.

این دانشمند بزرگ از لحاظ عقاید و فعالیت‌های ضد نژادپرستی نیز شهرت زیادی دارد. او در انجمن‌های حمایت از حقوق آفریقایی‌های آمریکا فعالیت جدی داشت و حتی برخی اوقات هزینه‌ی تحصیل دانش‌آموزان سیاهپوست آمریکایی را تأمین می‌کرد. او یکی از منتقدان سرسخت نظام سرمایه‌داری بود.

در ۱۷ آوریل سال ۱۹۵۵، اینشتین دچار خونریزی آئورت بزرگ شکمی شد. این بیماری یک بار دیگر به سراغ او آمده و در سال ۱۹۴۸ درمان شده بود. به هرحال این خونریزی، اینشتین را به کام مرگ کشاند و او دو روز بعد در بیمارستان از دنیا رفت. او از انجام عمل جراحی خودداری کرد و معتقد بود سهمش را به دنیا ادا کرده است. اینشتین دوست نداشت زندگی‌اش به‌صورت مصنوعی حفظ شود و در پایان عمر، خود را به دست سرنوشت سپرد.

مغز آلبرت اینشتین پس از مرگ توسط توماس استولتز هاروی، پزشک کالبدشکافی، با اجازه پسرش برداشته و برای مطالعات آینده در مورد هوش سرشار این دانشمند نگهداری شد. شایعات حاکی از آن هستند که این اقدام بدون اجازه‌ی خانواده‌ی او انجام شده است. بقایای جسد آلبرت سوزانده و خاکستر آن در محلی نامعلوم پخش شد.

مطالعات انیشتین پس از مرگ او نیز برای این دانشمند اسطوره‌ای افتخار آفرینی می‌کردند. در سال ۱۹۹۳ به خاطر کشف امواج گرانشی که توسط اینشتین پیش‌بینی شده بودند، جایزه‌ی نوبل به او اهدا شد. در سال ۱۹۹۵، جایزه‌ی نوبل به تحقیقاتی در مورد کشف چگالش بوز-اینشتین اهدا شد. سیاه‌چاله‌هایی که این دانشمند آلمانی پیش‌بینی کرده بود در دوران کنونی به‌وفور کشف شده‌اند. نظریه‌های کیهان‌شناسی او نیز به دفعات توسط ماهواره‌ها اثبات شده‌اند و بسیاری از فیزیک‌دانان کنونی، در تلاش برای اثبات «نظریه‌‌ای برای همه چیز» اینشتین هستند. که یکی از مهمترین آنها استیون هاوکینگ بود.

 

 

 

نوشته اینشتین ، بیوگرافی آلبرت اینشتین اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%86/feed/ 0
تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری) http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/ http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/#respond Wed, 18 Apr 2018 14:23:12 +0000 http://physicfa.ir/?p=10937 تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی ۱۰ تست تالیفی و پیشنهادی کنکور توسط استاد مصطفی کبیری از فصل های موج های مکانیکی و موج های صوتی فیزیک پیش دانشگاهی، برای شما دانش آموزان و همراهان فیزیکفا آماده شده است، که مطالعه دقیق آنها به همه شما توصیه می شود. ابتدا خودتان پس از مطالعه …

نوشته تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی

test talifi kabiri moj sot physicfa01 تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری)

۱۰ تست تالیفی و پیشنهادی کنکور توسط استاد مصطفی کبیری از فصل های موج های مکانیکی و موج های صوتی فیزیک پیش دانشگاهی، برای شما دانش آموزان و همراهان فیزیکفا آماده شده است، که مطالعه دقیق آنها به همه شما توصیه می شود. ابتدا خودتان پس از مطالعه کتاب و منابع دیگر خود، به حل تست ها اقدام کنید و سپس پاسخ های خود را با پاسخ ما مقایسه کرده و نکات مهم را استخراج کنید و این سوالات و روش حل ان را به ذهن بسپارید.

دانلود تست ها:

تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی

دانلود پاسخ تشریحی تست ها:

 

 

نوشته تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/feed/ 0
نمونه سوال امتحانی مغناطیس http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3/ http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3/#respond Fri, 13 Apr 2018 18:36:28 +0000 http://physicfa.ir/?p=10745 نمونه سوال امتحانی مغناطیس برای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک یازدهم ( فصل سوم : مغناطیس) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا کنند.توصیه می شود ابتدا سعی کنید سوالات را بر اساس دانش خود از این فصل حل کنید. سپس پاسخ ما را …

نوشته نمونه سوال امتحانی مغناطیس اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نمونه سوال امتحانی مغناطیس

ph11 soal magnetic11 01 نمونه سوال امتحانی مغناطیسبرای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک یازدهم ( فصل سوم : مغناطیس) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا کنند.توصیه می شود ابتدا سعی کنید سوالات را بر اساس دانش خود از این فصل حل کنید. سپس پاسخ ما را دانلود کرده و با پاسخ خود مقایسه کنید تا به نقاط ضعف خود در این مبحث دست یابید و در رفع آن برآیید. سوالات طرح شده بر اساس کتاب درسی فیزیک یازدهم بوده و اگر مطالب کتاب را خوب بلد باشید، باید به همه سوالات پاسخ صحیح دهید. برای تسط بیشتر شما به مباحث کتاب درسی جزوه هایی در سایت از فصل سوم کتاب فیزیک یازدهم قرار گرفته است که می توانید از طریق لینک های زیر به آنها دسترسی پیدا کنید.

مغناطیس و میدان مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

میدان مغناطیسی حاصل از سیم حامل جریان الکتریکی

ویژگی های مغناطیسی مواد

حل تشریحی به همراه بیان نکات مهم تمرین های پایان فصل سوم

 

دانلود نمونه سوال امتحانی مغناطیس :

دانلود نمونه سوال امتحانی مغناطیس

دانلود حل تشزیحی نمونه سوال امتحانی مغناطیس :

 

 

نوشته نمونه سوال امتحانی مغناطیس اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3/feed/ 0
روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه http://physicfa.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/ http://physicfa.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/#respond Wed, 11 Apr 2018 09:52:30 +0000 http://physicfa.ir/?p=10709 افزایش تمرکز در مطالعه چگونه در حین مطالعه تمرکزمان را افزایش دهیم؟ حفظ تمرکز در حین مطالعه می تواند کار بسیار سختی باشد، به خصوص زمانی که مواد مطالعه از موضوعات مورد علافه نباشد. به طور مثال مطالعه دروس مدرسه برای دانش آموزان هرگز جز هیجان انگیزترین کارهای دوران مدرسه نبوده است. البته با اراده …

نوشته روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
افزایش تمرکز در مطالعه

چگونه در حین مطالعه تمرکزمان را افزایش دهیم؟

حفظ تمرکز در حین مطالعه می تواند کار بسیار سختی باشد، به خصوص زمانی که مواد مطالعه از موضوعات مورد علافه نباشد. به طور مثال مطالعه دروس مدرسه برای دانش آموزان هرگز جز هیجان انگیزترین کارهای دوران مدرسه نبوده است. البته با اراده قوی و یادگیری چند تکنیک مطالعه، می توان تمرکز در حین مطالعه را تا حدود زیادی افزایش داد، حتی اگر مورد مطالعه از علایق شما نباشد.

در این مقاله تکنیک های حفط تمرکز در مطالعه را در دو بخش بیان می کنیم :

بخش اول: فراهم نمودن شرایط مطالعه ی با تمرکز

study concentration01 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۱ – محیط مناسبی برای مطالعه انتخاب کنید. اگر بتوانیم مواردی که موجب حواس پرتی در حین مطالعه می شود را تا آنجایی که ممکن است  از بین ببریم، بسیار خوب است. شما در ابتدا باید یک محیط زیبا و آرام و مناسب که خودتان در آن احساس راحتی می کنید، بیابید.

  • یک محیط آرام مانند یک اتاق خصوصی یا کتابخانه پیدا کنید. اگر شما هوای تازه دوست دارید می توانید به یک مکان آرام در بیرون از خانه بروید و بهتر است جایی باشد که به اینترنت دسترسی داشته باشید تا در صورت ضرورت بتوان از آن استفاده کرد.
  • به یاد داشته باشید که هر کسی ترجیحات خود را دارد. ممکن است کسی در جای کاملا آرام و بدون سر و صدا مطالعه کند یا شخص دیگری در مکانی شلوغ و پر سر و صدا بهتر مطالعه کند.
  • همیشه به خودتان باور داشته باشید.

اگر شما از ترجیحات مطالعه خود آگاهی ندارید، می توانید موارد مختلف از قبیل مطالعه در محیط آرام، مطالعه در محیط شلوغ، مطالعه به همراه موسیقی، مطالعه انفرادی، مطالعه چند نفره و … را امتحان کنید تا مشخص شود در چه حالتی بیشترین تمرکز را در مطالعه دارید و همان را انتخاب کنید.

study concentration02 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۲ گردآوری همه مواد مطالعه در کنار خود. مواد آموزشی مورد نیاز شامل کتاب های درسی، جزوه، دفترچه یادداشت، راهنمای مطالعه، مقالات، نشانه گذار و یا هر چیزی که در حین مطالعه به شما کمک می کند تا متمرکز بمانید و همچنین یک میان وعده مانند تنقلات، آجیل، آب و … را در کنار خود گردآوری کنید. شما باید همه مواد اموزشی مورد نیاز را در دسترس قرار دهید تا در صورت نیاز به سرعت بتوانید از ان ها استفاده کنید. به طور مثال اگر به یادداشت برداری نیاز داشته باشید و دفترچه یادداشت را به همراه نداشته باشید برای یافتن آن باید وقت صرف کنید و تمرکز خود را از موضوع اصلی از دست حواهید داد.

study concentration03 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۳ پاکیزگی محیط مطالعه. موادی که در حین مطالعه به ان ها نیازی ندارید را از محیط مطالعه خود خارج کنید تا تمرکز شما در حین مطالعه به هم نریزد. این مواد می تواند شامل ظروف مواد غذایی، زباله های کاغذی، تکه های مواد غذایی، وسیله های بازی و … باشد. گاهی اوقات با نگاه کردن یا لمس کردن هر یک از مواد گفته شده در فوق ممکن است فکرتان به آن معطوف شود و تمرکز خود را در مطالعه از دست دهید.

study concentration04 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه۴ – وسیله های الکترونیکی غیر ضروری را کنار بگذارید. تلفن همراه، تبلت، دستگاه پخش موسیقی و حتی لپتاپ را اگر برای مطالعه نیازی ندارید، کنار بگذارید. حضور این وسایل در محیط مطالعه شما می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حواس پرتی شما باشد. به شدت توصیه می شود وسایل الکترونیکی خود را خاموش کنید و از محیط مطالعه دور کنید. چرا که اعلان های شبکه های اجتماعی، پیامک ها، تماس های صوتی می تواند تمرکز شما را کاملا به هم ریخته و ذهن شما را معطوف خود نمایند و مدت زیادی از زمان مطالعه شما را تلف کنند.

study concentration05 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه۵ – تعیین برنامه منظم مطالعه . یک برنامه زمانی مناسب برای مطالعه خود تعیین کنید و سعی کنید هر روز آن را تکرار کنید. با این کار، زمان مطالعه برای شما تبدیل به عادت می شود. و موجب افزایش تمرکز شما در این ساعات روز خواهد شد. از سطح انرژی خود در طول روز یا شب آگاه شوید. به نظر شما انرژی شما در طول روز بیشتر است یا شب؟ می توانید مطالعه در ساعات مختلف روز یا شب را امتحان کنید و زمانی که انرژی بیشتر و تمرکز بالاتری دارید را انتخاب کنید. وقتی شما انرژی بیشتری داشته باشید، متمرکز تر هستید و می توانید موضوعات سخت تری را مطالعه کنید.

study concentration06 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعهیک شریک مطالعه انتخاب کنید. گاهی اوقات بررسی یک ماده درسی توسط شخص دیگری می تواند در مطالعه و یادگیری به شما کمک کند. شریک مطالعه ممکن است دیدگاه و ایده جدیدی نسبت به یادگیری موضوع به شما بدهد و مفهوم را برای شما روشن تر سازد. یا اینکه شما یک بخش از درس را برای او بازگو کنید. تکرار یک مفهوم برای شریک مطالعه موجب تثبیت آن موضوع در ذهن می شود. شریک مطالعه می تواند شما را در مسیری قرار دهید که تمرکز بالاتری داشته باشید، چرا که شما نسبت به یادگیری او حس مسئولیت پیدا می کنید. در انتخاب شریط مطالعه دقت کنید چرا که ممکن است شریکتان خودش عامل حواس پرتی باشد. سعی کنید افرادی را به عنوان شریک مطالعه انتخاب کنید که هم سطح و هم فکر با شما یا حتی قوی تر از شما باشند. بدین صورت شما برای رساندن خود به او تلاش بیشتری خواهید کرد و این موضوع موجب افزایش تمرکز حین یمطالعه می شود.

study concentration07 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه۷ – به خودتان انگیزه بدهید. قبل از شروع مطالعه، به چیزی فکر کنید که بتواند به عنوان یک پاداش برای موفقیت شما باشد. به طور مثال می توانید با تنظیم برنامه خود پس از ساعت مشخص مطالعه، زمانی را با دوست یا خانواده به بیرون بروید یا شام بخورید و یا فیلم ببینید. ایجاد انگیزه می تواند تمرکز شما در مطالعه را افزایش دهد. برای پروژه های مطالعاتی بزرگتر، باید انگیزه های بزرگتری را در نظر بگیرید.

 

بخش دوم : حفظ تمرکز در حین مطالعه

study concentration08 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۱ انتخاب روش مطالعه موثر. یافتن یک روش مطالعه مناسب و مفید می تواند به حفظ تمرکز شما در مطالعه کمک کند. البته روش های مختلفی وجود دارد که برای افراد متفاوت، تاثیر متفاوتی خواهند داشت. سعی کنید چند روش مختلف را در ابتدا امتحان کنید و موثرترین را برای خود انتخاب کنید.

گاهی اوقات مطالعه ساده یک جزوه و بررسی نمونه سوالات می تواند روش موثری باشد. اما برخی از روش های دیگر مطالعه، عبارتند از :

  • یادداشت برداری. یادداشت برداری در حین مطالعه و یا استفاده از فلش کارت های آماده می تواند در حفظ کلمات، روابط، اصطلاحات و مفاهیم بسیار مفید باشد.
  • رسم شکل. در برخی دروس نقشه های مفهومی و بررسی نمودارها بسیار مهم هستند. بنابراین رسم نقشه های مفهومی و نمودارها و شکل های مختلف می تواند مطالعه شما را نظام مند کرده و به شما در تجسم مفاهیم و به یاد ماندنی تر کردن مطالب کمک کند.
  • ایجاد یک طرح کلی. شما می توانید حالات مختلف موضوع ددسی را به صورت یک نقشه کلی در نظر گرفته و یک طرح کلی از مواد درسی ایجاد کنید که در آن مفاهیم اصلی و جزییات یادداشت شده باشند. گروه بندی اطلاعات می تواند در به یادآوری جزییات در آزمون ها بسیار مفید باشد.

بازجویی دقیق از خود. هنگامی که مبحثی را مطالعه می کنید از خودتان چرایی آن را بپرسید و برای پاسخ، آن را در ذهن یا حتی با صدای بلند تکرار کنید. اینکار موجب تثبیت مطالب در ذهن می شود. سعی کنید نسبت به هر مفهوم جدید و مهم، دلیل ان را بپرسید و با یافتن دلیل و تکرار آن برای خود، به خوبی بیاموزید. حتی در پایان هر فصل نیز می توانید خلاصه کل فصل را از خود بازجویی کنید.

study concentration09 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۲ یادگیرنده فعال باشید. هنگام مطالعه یک کتاب یا جزوه، گوش دادن به یک سخنرانی سعی کنید مطالب آن را به خودتان مرتبط کنید. در حین مطالعه از خودتان سوال بپرسید و مطالب را با زندگی و تجربیات خود و هر آنچه که قبل از ان در مورد این موضوع آموخته اید، مقایسه کنید و پس از آن مطالب آموخنه شده را به دیگران اانتقال دهید و از مطالب در زندگی روزمره خود استفاده کنید. بدین صورت شما یک یادگیرنده فعال خواهید شد و اینکار به صورت چشمگیری باعث افزایش تمرکز شما در حین مطالعه می شود.

study concentration100 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۳ تمرین روش های تمرکز ذهنی. برای بهبود تمرکز، باید صبور باشید و به خودتان زمان دهید. با انجام روش های زیر می توانید تمرکز خود را افزایش دهید:

  • روش اول: اکنون اینجا باش. در حین گوش دادن به استاد در کلاس درس یا یک سخنرانی و یا مطالعه یک کتاب، ذهن شما به سمت موضوعات دیگری جلب می شود و آگاهی را نسبت به سخنران یا کتاب از شما می گیرد و افکار شما سرگردان می شود. به عنوان مثال ممکن است به این موضوع فکر کنید که پس از اتمام سخنرانی به جایی بروید و یک قهوه بنوشید. در این مدت که ذهن شما به قهوه متمرکز شده، شما بخشی از سخنرانی را از دست می دهید. در این مواقع به خود بگویید : ” اکنون اینجا باش.” افکار سرگردان را فقط به موقعیتی که در آن هستید سوق دهید و فکر کردن به قهوه را به بعد از سخنرانی موکول کنید.

روش دوم: سرگردانی افکار خود را تعقیب کنید. هر بار که افکار شما از موضوع اصلی مطالعه دور شد، در جایی از صفحه یا دفترچه یادداشت یک علامت ضربدر بزنید و در پایان مطالعه تعداد آنها را شمارش کنید و در جایی یادداشت کنید. در زمان های مطالعه بعد سعی کنید تعداد ضربدرها را کاهش دهید. پس از مدتی شما قدرت این را خواهید داشت که افکار خود را کنترل کرده و باعث افزایش تمرکز ذهنی خود شوید.

study concentration11 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۴ زمانی را برای نگرانی هایتان اختصاص دهید. تحقیقات نشان داده افرادی که مدت زمانی را در طول هفته به نگرانی ها و اتفاقات مهمی زندگی و فکر کردن در مورد آن ها اختصاص می دهند، در طول یک ماه ۳۵ در صد کمتر از بقیه افراد، نگران می شوند. این ثابت می کند که اگر شما سعی کنید زمان هایی را برای نگرانی های حود در نظر بگیرید و به آن فکر کنید در زمان های دیگر سراغ شما نمی آیند و اینگونه در حین یادگیری تمرکز بیشتری خواهید داشت.

اگر در حین مطالعه، مواردی شما را نگران می کند و ذهنتان را مشغول می کند از روش ” اکنون اینجا باش.” استفاده کنید و فکر کردن به موضوع نگران کننده را به وقت مشخصی موکول کنید. به طور مثال قبل از شروع مطالعه درس مورد امتحان، نیم ساعت به خود زمان دهید و راجع به نگرانی های خود در مورد امتحان و اتفاق هایی که پس از موفقیت یا شکست در آن رخ می دهد، فکر کنید و پس از پایان این زمان با تمرکز بالایی مطالعه خود را انجام دهید.

study concentration12 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۵ هدف گذاری برای مطالعه. برای مطالعه های بلند مدت و کوتاه مدت خود هدف گذاری کنید. به عنوان مثال فرض می کنیم شما برای آزمون کنکور خود را آماده می کنید. برخی از دروس از دروس مورد علاقه شما نیستند. و این موضوع موجب نا امیدی در انجام مطالعه و کسب موفقیت می شود. شما با فکر کردن به نتیجه مطلوب در کنکور و تعیین هدف برای کسب موفقیت در رشته ای خاص می توانید به خود بگویید: برای رسیدن به این هدف باید همه دروس را به صورت صحیح و با تمرکز بالا مطالعه کرد و در غیر این صورت به هدف نمی رسید. برای رسیدن به هدف باید سختی هایی را تحمل کرد. بدین صورت با هدف گذاری در مطالعه های بلند مدت می توانید تمرکز خود را حفظ کنید.

برای مطالعه کوتاه مدت نیز هدف گذاری کنید. به عنوان مثال شما باید در یک روز یک فصل از کتاب را مطالعه کنید. می توانید به خود بگویید نیمی از فصل را تا ساعت ۴ می خوانم و به یک پیاده روی می روم و باقی آن را بعد از پیاده روی می خوانم.

با هدف گذاری برای مطالعه خود می توانید تا حدود زیادی باعث افزایش تمرکز خود در حین مطالعه شوید.

study concentration13 روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه

۶  تعیین زمان های کوتاه استراحت در حین مطالعه. تحقیقات نشان داده پس از هر یک ساعت مطالعه باید ۵ الی ۱۰ دقیقه وقفه ایجاد کنیم. در این زمان بلند شوید، حرکات کششی انجام دهید، آب بنوشید، میان وعده بخورید. این وقفه استراحت کوتاه موجب می شود تا خون را به همه جای بدنتان پمپ کنید و ذهنتان جاذب مطالب جدیدی شود که بعد از استراحت می خواهید مطالعه کنید.

 

تهیه و ترجمه : مصطفی کبیری (فیزیکفا)

نوشته روش های افزایش تمرکز در حین مطالعه اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/feed/ 0