Tag Archives: بار الکتریکی

تمرین های به هم بستن خازن ها

تمرین های به هم بستن خازن ها : قبل از حل تمرین های این مبحث درسنامه به هم بستن خازن ها را مطالعه کنید. تمرین ۱: در مدار شکل زیر اگر بار خازن C1 برابر ۱۸۰ میکروکولن باشد ، الف) اختلاف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است ؟ ب) انرژی ذخیره شده در مجموعه خازن ها چند میکروژول است ...

ادامه مطلب

به هم بستن خازن ها در مدار های الکتریکی

به هم بستن خازن ها در مدار های الکتریکی: به نقاطی از مدار که دو یا چند سیم در آن نقطه به هم متصل می شوند ، گره می گوییم . و گره ها نقش بسیار مهمی در تشخیص موازی یا متوالی بودن مدار دارند . گره هایی که با سیم رابط به یکدیگر وصل شده اند هم نام هستند ...

ادامه مطلب

نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی

نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی از رابطه زیر بدست می آید : و برای تعیین جهت این نیرو باید به نکته زیر توجه کنیم : نکته : اگر بار الکتریکی مثبت باشد ، F و E هم جهتند و اگر بار الکتریکی منفی باشد ، F و E خلاف جهت هم اند . میدان الکتریکی یکنواخت : ...

ادامه مطلب