لیست دبیر فیزیک
کانال رسمی فیزیکفا در تلگرام

سرعت جسم روی سطح شیبدار

بستن