لیست دبیر فیزیک
کانال رسمی فیزیکفا در تلگرام

شتاب جسم روی سطح شیبدار

بستن