لیست دبیر فیزیک
کانال رسمی فیزیکفا در تلگرام

نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

بستن