نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

بستن