دسته‌ها
اندازه گیری فیزیک دوم دبیرستان

دقت اندازه گیری

دقت اندازه گیری : کمترین مقداری را که یک وسیله می تواند اندازه بگیرد ، را دقت اندازه گیری گویند . در اندازه گیری ها ، عدد بدست آمده نمی تواند مقداری کمتر از دقت اندازه گیری آن وسیله داشته باشد . به عنوان مثال نمی توان با یک خط کش با دقت یک میلی […]

دسته‌ها
اندازه گیری فیزیک دهم فیزیک دوم دبیرستان فیزیک و اندازه گیری

کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی در فیزیک

کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی در فیزیک کدامند؟ مقایسه یک کمیت با یکای اندازه گیری آن کمیت را اندازه گیری گویند . یکای هر کمیت باید به گونه ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد . یکی از مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را […]