دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (پیش دانشگاهی)

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (پیش دانشگاهی) تا تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ فصل های حرکت شناسی، دینامیک، حرکت نوسانی، موج های مکانیکی، موج های صوتی، موج های الکترومغناطیسی، فیزیک اتمی، فیزیک هسته ای

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (سوم دبیرستان)

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (سوم دبیرستان) تا تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ فصل های الکتریسیته ساکن ، جریان الکتریکی ، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (دوم دبیرستان)

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (دوم دبیرستان) فصل های کارو انرژی ، ویژگی های ماده ، گرما و قانون گازها