دسته‌ها
دما و گرما فیزیک دهم

همرفت

گرما به دلیل اختلاف دما از جسمی با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر انتقال می یابد و این انتقال تا وقتی ادامه می یابد که دو جسم هم دما شوند و اصطلاحا به تعادل گرمایی برسند. انتقال گرما به سه صورت متفاوت انجام می شود: رسانش گرمایی، همرفت و تابش گرمایی. همرفت آب […]

دسته‌ها
دما و گرما فیزیک اول دبیرستان

گرما

گرما : انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود . گرمای ویژه : گرمایی است که باید به یک کیلوگرم از یک ماده بدهیم تا دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش یاید. یکای گرمای ویژه در رابطه فوق به صورت زیر است : توان گرمایی : مثال : یک […]