فیزیک سوم دبیرستان

میدان الکتریکی

میدان الکتریکی : نیروی وارد بر یکای بار الکتریکی مثبت را در هر نقطه ، میدان الکتریکی در آن نقطه گویند. برای بدست آوردن میدان الکتریکی در یک نقطه ، ابتدا بار آزمون ( بار مثبت) را در آن نقطه قرار می دهیم ، سپس از رابطه ی زیر استفاده می کنیم : با استفاده از قانون کولن می توان ...

ادامه مطلب

قانون کولن

قانون کولن : بزرگی نیروی الکتریکی ربایشی یا رانشی بین دو ذره با بارهای q1 و q2 که در فاصله ی r از یکدیگر قرار دارند ، با حاصل ضرب اندازه ی بار دو ذره نسبت مستقیم و با مجذور فاصله ی دو ذره از هم ، نسبت وارون دارد . مثال : بارهای الکتریکی نقطه ای q1=-4 nc و ...

ادامه مطلب

معادله حالت ترمودینامیکی

معادله حالت ترمودینامیکی : علم ترمودینامیک : علمی است که به مطالعه ی رابطه بین کار و گرما و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد . در ترمودینامیک از کمیت های P و V و T استفاده می شود که همگی کمیت های ماکروسکوپیک ( کمیت هایی که وضعیت ماده را در مقیاس بزرگ توصیف می کنند) هستند . ...

ادامه مطلب