ویدیو آموزشی فیزیک

ویدیو آموزشی فیزیک از مباحث کتاب های فیزیک دبیرستان مناسب برای یادگیری از پایه تا کنکور را در این صفحه قرار خواهیم داد.

سخن ناشر:

ویدیوهای آموزشی فیزیکفا توسط استاد مصطفی کبیری تهیه شده است. و شیوه جدیدی از آموزش را در آن ارائه می دهد. در این ویدیوها مفاهیم کتاب درسی با جزییات بررسی می شود و پس از آن با حل مثال های متعدد از کتاب، امتحانات نهایی و کنکور از سوالات آسان به سخت، قدرت حل مساله را در دانش آموزان ایجاد می کند. و دانش آموز با مشاهده دقیق این ویدیوها و حل چند تمرین که نمونه هایی از آن در محتوای وبسایت فیزیکفا آمده است، می تواند براحتی به سوالات امتحانات داخلی مدارس، امتحانات نهایی و بویژه کنکور پاسخگو باشد. ما این ویدیوهای آموزشی را به صورت رایگان در اختیار همه دانش آموزان ایرانی قرار داده ایم که براحتی می توانید با دنبال کردن ما در آپارات به همه آن ها دسترسی داشته باشید.

توجه: از آنجایی که ویدیوها هماهنگ با سال تحصیلی در این صفحه قرار داده می شوند، صفحه را به علاقه مندی های خود اضافه کنید و در پوش نوتیفیکیشن فیزیکفا عضو شوید و همچنین کانال آپارات فیزیکفا را دنبال کنید.

برای مشاهده هر یک از ویدیو ها روی لینک مبحث که در جداول زیر آمده کلیک کنید.


ویدیو های آموزشی فیزیک دهم

فیزیک و اندازه گیریویژگی های فیزیکی موادکار و انرژی، تواندما و گرماترمودینامیک
مدل سازی در فیزیکحل ۳ تست مهم کنکور سراسری ۹۶ از مبحث فشار در مایعات و لوله U شکلانرژی جنبشیدما و دماسنجی
کمیت های فیزیکی و تبدیل زنجیره ای۸ سبک سوال فشار در شاره هاکار انجام شده توسط نیروی ثابتانبساط گرمایی
سازگاری یکاهااستفاده از قانون گازها در حل مسائل فشار در شاره هاکار و انرژی جنبشیگرما و دمای تعادل
پیشوندهای یکاهاحالت های مادهکار و انرژی پتانسیلگرمای نهان ذوب
چگالیفشار در شاره ها (مفاهیم اولیه)پایستگی انرژی مکانیکیگرمای نهان تبخیر
تعیین دقت کولیسنیروی شناوری و اصل ارشمیدسانرژی درونیروش حل مساله گرما و دمای تعادل با تغییر فاز
تعیین دقت ریزسنجفشار در لوله های U شکلفرمول همه کاره کار و انرژیتست های کنکور ۹۷ و ۹۸ گرما و دمای تعادل با در نظر گرفتن تغییر حالت ماده
آزمایش توریچلی، بارومتر و مانو متر، فشار پیمانه ایتوان و بازده
اصل برنولی و معادله پیوستگی
نیروهای هم چسبی و دگر چسبی
اثر مویینگی
در حال تهیه ویدیوها هستیم و بزودی همه مطالب قرار خواهد گرفت.

ویدیو های آموزشی فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکنالکتریسیته جاریمغناطیسالقای الکترومغناطیسی
بار الکتریکیمقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنآموزش قاعده دست راست برای تعیین جهت نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسیشار مغناطیسی
الکتروسکوپتاثیر دما بر مقاومت الکتریکیمیدان مغناطیسیقانون القای الکترومغناطیسی فاراده
قانون کولننیروی محرکه الکتریکینیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسیالقاگر
میدان الکتریکیجمع جبری اختلاف پتانسیل هانیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسیقانون لنز
نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکیمحاسبه مقاومت معادل در مدارهای الکتریکیتعیین جهت میدان مغناطیسی حلقه و سیملولهانرژی القاگر
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکیتوان مولدجرثقیل الکترومغناطیسیجریان متناوب
چگالی سطحی بار الکتریکیمحاسبه جریان گذرنده از مقاومت ها در مدار های الکتریکیتعیین جهت میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی
ظرفیت خازنترکیب مقاومت هامحاسبه میدان مغناطیسی پیچه مسطح
انرژی خازنتوان مصرفی مقاومت هامحاسبه میدان مغناطیسی سیملوله
در حال تهیه ویدیوها هستیم و بزودی همه مطالب قرار خواهد گرفت.

ویدیو های آموزشی فیزیک دوازدهم

حرکت بر خط راستدینامیک و حرکت دایره اینوسان و موجبرهم کنش های موجفیزیک اتمیفیزیک هسته ای
جابجایی و مسافتقانون دوم نیوتونحرکت هماهنگ ساده ۱بازتاب موج مکانیکیاثر فوتوالکتریک و فوتوالکترون هاپرتوزایی طبیعی (انواع واپاشی)
تندی متوسط و سرعت متوسطنیروی وزن و نیروی عمودی سطححرکت هماهنگ ساده ۲بازتاب موج الکترومغناطیسیمعادله بالمر و ریدبرگنیمه عمر
تندی و سرعت لحظه اینیروی مقاومت شارهانرژی در حرکت هماهنگ سادهشکست موجمدل اتمی بور و توجیه طیف خطی اتم هیدروژن
شتاب متوسطنیروی اصطکاکدوره تناوب آونگ ساده کم دامنهموج ایستاده
حرکت یکتواختنیروی کشش طنابتشدیدآزمایش دوشکاف یانگ
آموزش حل مساله با استفاده از معادلات حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راستتکانه و قانون دوم نیوتونموج های مکانیکی
نمودار مکان- زمان در حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راستحرکت دایره ای یکنواختموج صوتی
نمودار سرعت- زمان در حرکت با شتاب ثابتنیروی گرانشیاثر دوپلر
نمودار شتاب- زمان در حرکت با شتاب ثابت
سقوط آزاد
حل تست های حرکت بر روی خط راست کنکور سراسری سال ۹۹
در حال تهیه ویدیوها هستیم و بزودی همه مطالب قرار خواهد گرفت.

ویدیو حل سوالات کنکور سراسری

سال برگزاری کنکورعلوم تجربیریاضی و فیزیک
۱۴۰۰مشاهدهبخش اول | بخش دوم

تهیه پکیج ویدیو آموزشی فیزیک

همانطوری که در بالا توضیح داده شد، ویدیو آموزشی فیزیک فیزیکفا به صورت رایگان در اختیار همه دانش آموزان قرار گرفته است و می توانید از لینک های بالا در آپارات همه را مشاهده کنید. اما ممکن است برخی ها بخواهند پکیج ویدیو های بالا را یکجا و به صورت فیزیکی تهیه کنند تا همواره در دسترس آن ها باشد. از اینرو این پکیج به صورت زیر به فروش می رسد:

 پکیج ویدیو آموزش فیزیک به زودی آماده می شود.