دسته‌ها
فیزیک یازدهم مغناطیس

نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

در این آموزش به نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی می پردازیم. محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی آزمایش نشان می دهد که اگر ذره باردار q با سرعت v در میدان مغناطیسی B حرکت کند به شرطی که جهت حرکت ان با میدان مغناطیسی موازی […]