دسته‌ها
بر هم کنش های موج فیزیک دوازدهم

لوله های صوتی

همانگونه که در ریسمان کشیده، موج های پیش رونده در جهت های مخالف نقش یک موج ایستاده را ایجاد می کند، در لوله ای که از هوا پر شده است نیز می توان موج ایستاده ایجاد کرد. که به لوله های صوتی معروف هستند. بسامد های تشدیدی در لوله های صوتی وقتی موج های صوتی […]