دسته‌ها
دما و گرما فیزیک اول دبیرستان

گرما

گرما : انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود . گرمای ویژه : گرمایی است که باید به یک کیلوگرم از یک ماده بدهیم تا دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش یاید. یکای گرمای ویژه در رابطه فوق به صورت زیر است : توان گرمایی : مثال : یک […]