دسته‌ها
دما و گرما فیزیک دهم

دما و دماسنجی

هنگامی که دو جسم سرد و گرم را کنار هم قرار دهیم، گرما از جسم گرم تر به جسم سرد تر منتقل می شود و این عمل ادامه پیدا می کند تا هر دو جسم به یک اندازه گرم باشند. در این حالت می گوییم دو جسم در تعادل گرمایی هستند یا هم دما هستند. […]

دسته‌ها
دما و گرما فیزیک اول دبیرستان

دما

دما معیاری است برای تعیین میزان گرمی یا سردی یک جسم. دمای هر جسم متناسب است با انرژی جنبشی متوسط مولکول های سازنده آن. یکای این کمیت در سیستم SI درجه کلوین می‌باشد. سایر واحدهای این کمیت عبارت‌اند از: درجه سلسیوس یا درجه سانتی گراد ، درجه فارنهایت تبدیل دمای سانتی گراد به کلوین و […]

دسته‌ها
ترمودینامیک ترمودینامیک دما و گرما فیزیک دهم فیزیک سوم دبیرستان

معادله حالت ترمودینامیکی و قانون گاز ها

ترمودینامیک علمی است که به مطالعه ی رابطه بین کار و گرما و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. در ترمودینامیک از کمیت های P و V و T استفاده می شود که همگی کمیت های ماکروسکوپی ( کمیت هایی که وضعیت ماده را در مقیاس بزرگ توصیف می کنند) هستند . رابطه ی […]